Om Taksäkerhetskommittén

Plåttak med taksäkerhetsanordning

Falsat plåttak med gångbrygga, vajersystem och snörasskydd

TSK bildades i juni 1998 efter förslag i en statlig utredning från Boverket, där den haft i uppdrag att belysa och ge förslag till hur efterlevnaden av gällande regler för taksäkerhet enligt byggnormen skulle kunna förbättras.

Alla gjorda utredningar genom åren visar att efterlevnaden är dålig av de regler för taksäkerhetsanordningar som vid olika tidpunkter ställts med stöd av byggnadslagstiftningen.

Krav på obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar med vissa tidsintervaller har tidigare framförts av branschparterna med taken som arbetsplats och även Boverket men inte fått regeringens godkännande. Det nya förslaget från Boverket gick ut på, att de yrkesgrupper som är verksamma på tak skall på frivillig väg anmäla brister till fastighetsägare och byggnadsnämnd i kommunen.

Berörda branschparter och organisationer tog fasta på förslaget och bildade ett unikt samarbete genom en frivillig samverkansgrupp med representanter som hade särskilt intresse och kunskaper på taksäkerhetsområdet. I kommittén ingår även personer från Boverket, Arbetsmiljöverket och Kommunförbundet.

TSK:s ändamål är  enligt stadgarna bl.a. följande

  • att gemensamt verka för god taksäkerhet genom att bevaka myndighets- och säkerhetskrav samt produktstandardisering för takskydd
  • att verka för att information och utbildning om taksäkerhet kommer till stånd och sprids i såväl text som genom seminarier
  • att bilda arbetsgrupper och utse representanter till myndighetskontakter samt samverka vid remisser.

Genomförd och planerad verksamhet

TSK har efter ett omfattande mötes- och remissarbete utformat ett frivilligt rapporteringssystem till fastighetsägare och byggnadsnämnder med fasta rutiner, där ett utbildningsprogram ingår som ett första steg.
Utbildningen/kursen vänder sig i första hand till företag med personer som innehar erforderlig kunskap och erfarenhet av takarbete. När de sedan genomgått stipulerad utbildning, anses de sakkunniga att använda rapporteringssystemet. De företag som har utbildad personal blir registrerade på TSK:s hemsida tillsammans med uppgift om utbildad personal med sakkunnighetsbevis.

Kontrollsystem

Detta utarbetade frivilliga kontroll- och rapportsystem skall ge trovärdighet vid besiktningar och likartad behandling av fastighetsägare och minska byggnadsnämndernas kontrollarbete vid rapportering.

TSK:s förhoppning är att genom utbildning av besiktningsmän och bättre kontroll få Sveriges tak att bli säkrare.

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11