Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader

Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, t.ex. ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete. För byggnaders vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav.

Ladda ner ett utdrag över fasta taksäkerhetsanordningar här

Denna version (sep. 2015) är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar rekommenderade taksäkerhetsanordningar.

Ladda ner ett särtryck över fasta taksäkerhetsanordningar på tak med solpaneler

Utkom 2019-10-07

Vid byggnadsarbeten på tak ska den arbetsmetod och utrustning användas som ger lägst totala risk för hela arbetet på taket

 • Vid bedömningen av risk ska alla arbeten ingå och även exponeringstid räknas in. Olika arbetsmetoder ska redovisas i jämförande riskanalys. Då riskanalys visar att den totala risken vid ett arbetes utförande är mindre om kollektiva skyddsanordningar används, än om arbetet utförs med personlig fallskyddsutrustning, ska kollektivt fallskydd (skyddsräcken, ställning med skyddsräcken eller nät) användas.
 • Kollektivt fallskydd (skyddsräcken, ställning med skyddsräcken eller nät) ska användas om det beräknas ta längre tid att utföra själva byggarbetet än vad det tar att uppföra det kollektiva skyddet.

Branschstandard

I branschstandarden fastställs nivåer och utförande gällande

 • Miniminivå för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
 • Tillträde till tak via vind och taklucka, lös stege (markstege) och fasta vertikala stegar, fasadstegar
 • Takstegar och taksteg
 • Gångbryggor på tak
 • Permanenta arbetsplattformar på/vid skorsten eller motsvarande
 • Permanenta förankringsanordningar för personligt fallskydd på sluttande tak, > 6 grader samt på tak, ≤ 6 grader
 • Snörasskydd

 

Adress och information

 • Org. Nummer  
 • Adress  
 • Postadress  
 • Telefon  
 • E-post  
 • Personal  
 • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11