Arbetsuppgifter och riskanalys vid arbete på tak

Arbetsgivaransvaret
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  […] Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. (Arbetsmiljölagen 3 kap 2 – 2a §§)

Projektörsansvaret
Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. (Arbetsmiljölagen 3 kap 7 §)

Ladda ner hela ”Branschstandard för taksäkerhet” här

Branschstandarden innehåller  beskrivning av arbetsmetoder, riskinventeringar och rekommenderade taksäkerhetsanordningar samt referenser.

Riskanalys vid takarbete

I utarbetandet av branschstandarden för taksäkerhet har en mängd olika arbetsuppgifter som utförs på tak analyserats och riskinventerats. För varje arbetsuppgift lämnas även förslag på åtgärder för att minska riskerna vid arbetets utförande. De arbetsuppgifter som analyserats återfinns i listan nedan. Resultaten och åtgärdsförslagen återfinns i branschstandarden. Observera att riskanalyserna i branschstandarden är generella och att arbetsgivaransvaret innebär att varje enskilt arbete måste riskanalyseras för sig.

Den som projekterar en ny- eller ombyggnad av en fastighet måste ta hänsyn till de aktiviteter som kan komma att försiggå på taket. De taksäkerhetsanordningar, takstegar, gångbryggor och infästningsanordningar mm måste, lika väl som tillträdeslederna till taket, vara utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras.

Takarbeten som riskanalyserats

 • Besiktning av och reparation av taksäkerhetsanordningar
 • Besiktning av skorsten eller annan anordning inför eventuell åtgärd samt efterbesiktning av utförd åtgärd
 • Besiktning av takbeläggning mm
 • Borttagning av djur
 • Brandskyddskontroll
 • Brandsläckning på tak – från tak
 • Byte av enstaka takpannor
 • Läggning/omläggning av tätskikts- och duktak
 • Montering av armaturer, skyltar på tak
 • Montering av rörskorsten på småhus och villor
 • Montering av taksäkerhetsutrustning
 • Montering och service/underhåll av antenner
 • Mura ny skorsten
 • Putsa befintlig skorsten
 • Rengöring av takbeläggning – takpannor och plåttak
 • Rengöring och målning av plåttak
 • Rensning av imkanal
 • Rensning av självdragskanaler
 • Rensning och underhåll av ventilationsanläggning
 • Reparation av läckage – plåttak
 • Reparation av läckage – tätskikts- och duktak
 • Service av hiss i hissmaskinrum på tak
 • Service av solpaneler
 • Sotning
 • Takskottning
 • Underhåll av vattengångar och takbrunnar
 • Underhåll och service av brandventilation

 

Adress och information

 • Org. Nummer  
 • Adress  
 • Postadress  
 • Telefon  
 • E-post  
 • Personal  
 • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11